Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: / Aktualności

Startują pierwsze nabory!


     Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” informuje, iż w związku z rozpoczęciem realizacji LSR w miesiącu październiku 2016 roku planowane jest ogłoszenie pierwszych naborów w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, przedsięwzięcie 1.2. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Informacja o terminie naboru wniosków zostanie zamieszczona minimum 14 dni przed rozpoczęciem naboru na stronie internetowej stowarzyszenia „ProKoPaRa”: www.prokopara.pl.

Wysokość dostępnych środków w ramach pierwszego naboru wynosi 300 000 zł. Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej będzie udzielane w wysokości 50 000 zł. Środki finansowe wypłacane będą w dwóch transzach  - pierwsza transza obejmować będzie 80% kwoty przyznanej pomocy, druga transza 20%.

Wniosek o otrzymanie wsparcia finansowego podlegał będzie ocenie formalnej i merytorycznej oraz musi wpisywać się w cele i przedsięwzięcia strategii rozwoju lokalnego czyli musi być zgodny z założeniami LSR. Rada Stowarzyszenia „ ProKoPaRa”, składająca się z 15 osób będzie weryfikować zgodność operacji z LSR oraz spełnienie kryteriów oceny.

Podmiot ubiegający się o wsparcie zobowiązuje się do prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej dwa lata od dnia wypłaty płatności końcowej .

Dofinansowanie adresowane jest do osób fizycznych spełniających łącznie poniższe warunki:

- osoby pełnoletnie,

- zamieszkujące na obszarze wiejskim objętym LSR,

- w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywały działalności gospodarczej,

- nie otrzymały dotychczas pomocy na operację w tym zakresie.

Grupy Preferowane:

 - osoby bezrobotne do 24 roku życia ,

 - osoby korzystające z pomocy społecznej,

 - rodziny wielodzietne oraz nie pełne ,

  - rolnicy. 

Dodatkowo premiowane będą projekty innowacyjne.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na konsultacje indywidualne do Biura Stowarzyszenia codziennie w godzinach 730-1530


Strona główna

Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Usmiechnięta mała krakowianka jako link do filmu.

Aplikacja mobilna


Obraz ilustrujący aplikację mobilną.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.