Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Obszar działania

Obszar działania


     Obszar LGD obejmuje cztery gminy: Koniusza, Pałecznica, Proszowice i Radziemice. Gminy te wchodzą w skład Powiatu Proszowickiego. Powiat Proszowicki leży w odległości około 30 km od aglomeracji krakowskiej w kierunku północno - wschodnim, granicząc z powiatami: miechowskim, krakowskim ziemskim, wielickim, bocheńskim, brzeskim, tarnowskim i kazimierskim (woj. świętokrzyskie). Bliskość stolicy regionu stymuluje wszechstronny rozwój tego obszaru. Powiat tworzy 6 gmin, z których jedna to gmina miejsko - wiejska (Proszowice) oraz 5 gmin wiejskich (Koniusza, Koszyce, Nowe Brzesko, Pałecznica i Radziemice). W skład powiatu wchodzi 135 miejscowości.


Powierzchnia powiatu wynosi 414,6 km2, co daje 17 miejsce, co do wielkości wśród 22 powiatów województwa małopolskiego. Użytki rolne stanowią 88,8% powierzchni powiatu, a lasy i tereny leśne l,6%. Stopień zalesienia powiatu jest bardzo niski (średnia krajowa wynosi 28%, a dla województwa małopolskiego 29%). W przekroju poszczególnych gmin poziom zróżnicowania stopnia zalesienia waha się od 0,4% (Gmina Pałecznica) do 3,8% (Gmina Koszyce). Analogicznie nieznaczne zróżnicowanie występuje również w wysokości wskaźników użytków rolnych - od 77,8% (Miasto Proszowice) do 93% (Pałecznica). Wysokie wartości wskaźnika użytków rolnych na terenie wszystkich gmin powiatu świadczą jednoznacznie o jego typowo rolniczym charakterze.

 

Gmina Proszowice

     Gmina Proszowice położona jest na Płaskowyżu Proszowickim w odległości około 34 kilometry na północny-wschód od Krakowa. Uwzględniając regionalizację fizycznogeograficzną gmina Proszowice w całości położona jest na terenie makroregionu Niecki Nidziańskiej - mezoregion Płaskowyż Proszowicki. Niecka Nidziańska należy do prowincji Wyżyna Małopolska. Stąd też na terenie gminy można zaobserwować charakterystyczną dla tego regionu budowę geologiczną. Najstarsze, najniżej położone utwory skalne tworzą margle i opoki z krzemieniem, powstałe w okresie kredowym. Nad nimi zalegają utwory trzeciorzędowe - głównie ilaste i ilasty-piaszczyste. Wśród nich występują soczewki gipsu grubokrystalicznego. Utwory trzeciorzędowe przykryte są nieciągłą warstwą pokrywy plejstoceńskiej starszych zlodowaceń. Są to przeważnie gliny zwałowe oraz piaski i żwiry glacifluwialne. Z okresu ostatniego zlodowacenia pochodzi pokrywa lessowa, na której wykształciły się bardzo żyzne gleby. Dna dolin rzecznych wypełniają młode osady aluwialne. Przeważającymi gruntami na terenie gminy Proszowice są grunty lessowe, które zajmują ok. 6642 ha (66,6% powierzchni gminy). Do pozostałych typów gruntów o znacznych powierzchniach zaliczyć należy mady ilaste 1287 ha (12,9%), pył ilasty 1268 (12,7%) oraz śladowo torf 16 ha (0,2%)

 

Gmina Koniusza 

     Gmina Koniusza położona jest w północnej części Województwa Małopolskiego. Od południa graniczy z Gminą Kraków, od północny z Gminą Proszowice, w pozostałych kierunkach z gminami: Radziemice, Igołomia - Wawrzeńczyce, Słomniki i Kocmyrzów. W skład gminy wchodzi 29 sołectw, zaś obszar gminy wynosi 8852 ha. Gmina Koniusza w/g podziału fizyczno - geograficznego leży w obrębie Prowincji Małopolskiej w strefie oddziaływania dwóch makroregionów: część północna w obrębie Wyżyny Miechowskiej, a część środkowa i południowa w obrębie Niecki Nidziańskiej w jej części południowej, obejmuje Płaskowyż Proszowicki. Północną część terenu rozcina dolina Szreniawy o kierunku północny-zachód na południowy wschód. Ma ona charakter doliny nizinnej o szerokim, płaskim dnie i małych spadkach. Jej przejście w wyżynny teren Płaskowyżu Proszowickiego na pewnych odcinkach, szczególnie na brzegu lewym jest wyraźne, a na pozostałych łagodne i słabo widoczne w terenie. Licznie występują boczne dolinki. Z prawej strony do Szreniawy we wsi Przesławice uchodzi bezimienny potok, zbierający wodę z licznych cieków przepływających przez wsie Łyszkowice, Biórków, Polekarcice i Niegardów.

 

Gmina Pałecznica

     Gmina Pałecznica położona jest w północno-wschodniej części województwa małopolskiego, w powiecie proszowickim, w obrębie mezoregionu Wyżyna Miechowska i mezoregionu Płaskowyż Proszowski (makroregion Niecka Nidziańska). Gmina zajmuje obszar 4795 ha. W 14 sołectwach zamieszkuje 3785 osób, z czego 1958 w wieku aktywności zawodowej. Fragment północno - zachodniej granicy gminy Pałecznica przylega do Miechowsko - Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (OCK). Obszar ten wraz z siedmioma innymi OCK został ustanowiony Rozporządzeniem Nr 12/95 Wojewody Kieleckiego z dnia 29 września 1995r. (Dz.U. nr 21 z 06.11.1995r.). Obszar gminy, pod względem fizyczno - geograficznym, należy do dwóch sąsiadujących ze sobą jednostek. Północno - wschodnia część gminy znajduje się w obrębie mezoregionu Wyżyna Miechowska. Głównymi formami morfologicznymi tego obszaru są stoliwa - szerokie i płaskie garby zbudowane ze skał węglanowych górnej kredy. Krajobraz urozmaicają też głębokie doliny pochodzenia rzecznego, wydłużone obniżenia zwane padołami oraz wąwozy i jary. Pozostała część gminy znajduje się w obrębie Płaskowyżu Proszowickiego, rozciągającego się na wschód od Wyżyny Miechowskiej. Obszar ten charakteryzują szerokie garby i wzgórza poprzecinane dolinami rzecznymi. Płaskowyż pokryty jest utworami lessowymi, na których wytworzyły się urodzajne czarnoziemy. Teren gminy Pałecznica jest bardziej wyrównany niż pozostała część Płaskowyżu Proszowickiego, Najwyżej położony punkt znajduje się w Pałecznicy - Organy (332,5 m n.p.m.) Najniżej położony punkt występuje w dolinie rzeki Małoszówki i wynosi 219,9 m n.p.m. Wysokość względna w obrębie całej gminy wynosi 100,1 m. W krajobrazie gminy dominują pola uprawne, na których wykształciły się agrofitocenozy z rzadkimi w naszym kraju gatunkami roślin, jak: rolnica polna, jaskier polny, miłek wiosenny, czechrzyca grzebieniowa i włóczydło polne, reprezentującymi południowy i południowo - wschodni element geograficzny flory.

 

 

Gmina Radziemice


     Gmina Radziemice leży na skraju dwóch regionów Płaskowyżu Proszowickiego i Wyżyny Miechowskiej, w ukształtowaniu rzeźby terenu przeważają pagórkowate wzniesienia. Graniczy ona z gminami: Racławice, Miechów należącymi do powiatu miechowskiego, Koniusza i Pałecznica położone w powiatach proszowickim, oraz Słomniki należące do powiatu krakowskiego. Powierzchnia administracyjna gminy Radziemice stanowi 5785 ha, a w jej skład wchodzi 16 sołectw. Gmina Radziemice położona jest w obrębie wyżyny miechowskiej, cechuje ją specyficzny krajobraz ukształtowany w terenie pagórkowatym przez tereny użytkowane rolniczo, które stanowią blisko 94% ogólnej powierzchni, poza tym są tu niewielkie i rozrzucone obszary leśne i zadrzewienia stanowiące około 1% powierzchni. Szczególnie urozmaicona jest północna część gminy położona w tzw. Padole Racławickim. Tereny zabudowane rozciągając się wzdłuż głównych dróg stanowią łącznie z drogami około 4,5% powierzchni. Na terenie gminy znajduje się jedno złoże surowców ilastych w miejscowości Przemęczany. W szacie roślinnej gminy Radziemice dominujące są obszary upraw rolnych. Jest to teren niemal całkowicie bezleśny. Jedyny kompleks leśny występuje w północno-wschodniej części gminy na terenie sołectwa Wrocimowice. Reprezentuje on zespół grądu z udziałem grabu zwyczajnego i dębu szypułkowego. W drzewostanie spotyka się także buki i jawory. Pozostałe skupiska leśne ograniczają się do stromych stoków i jarów, ogólna powierzchnia lasów wynosi 46 ha, co stanowi 0,9% powierzchni całej gminy.


Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.