Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Realizowane projekty / Leader+ schemat II

Leader+ schemat II


     Jeszcze w 2006r. Stowarzyszenia ProKoPaRa złożyło do Schematu II Pilotażowego programu Leader+ wniosek pod nazwą Rol-net-art, czyli sztuka efektywnego gospodarowania na obszarach wiejskich poprzez edukację, informację i promocję, który został pozytywnie oceniony i stowarzyszenie otrzyma na realizację zawartych w nim zadań 733tys. zł. Projekt realizowany będzie na terenie Płaskowyżu Proszowickiego w województwie małopolskim i obejmie cztery gminy: Koniusza, Pałecznica, Proszowice i Radziemice. Działania podjęte w tym projekcie są kontynuacją działań realizowanych przez te gminy w projekcie Rolnictwo jutra wykorzystanie potencjału obszarów wiejskich Płaskowyżu Proszowickiego w ramach Pilotażowego Programu Leader+, Schemat I. Gminy uczestniczšce w projekcie to gminy typowo rolnicze o bardzo rozwiniętej produkcji warzywniczej, chowie i hodowli trzody chlewnej. Łącznie w tych 4 gminach powierzchnia uprawy warzyw gruntowych od 1996 roku do roku 2002 wzrosła aż o 1706 ha, do powierzchni 4 767 ha. Tak duży wzrost powierzchni, przy jednoczesnym doskonaleniu technologii uprawy tej grupy roślin, oznacza zdecydowane zwiększenie podaży warzyw. Wiąże się to z rosnącymi problemami ze zbytem tych produktów. W tej sytuacji niezbędnym jest podjęcie szeroko zakrojonych działań zmierzających z jednej strony do poprawy oferty towarowej gospodarstw z drugiej z działań promocyjno informacyjnych na głównych rynkach zbytu. W ramach tematu wiodącego: Podnoszenie wartości lokalnych produktów LGD zamierza podjąć cały pakiet działań związanych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik komunikowania się i przekazu, które będą służyły realizacji w/w zamierzeń. Polegać one będą na utworzeniu sieci informacyjnej z wykorzystaniem bazy (zaplecza organizacyjnego i materialnego) bibliotek i szkół (wynika to stąd, że niewielu rolników jeszcze posiada własny sprzęt komputerowy umożliwiający korzystanie z sieci), przygotowaniu operatorów sieci informacyjnej (w szkołach i bibliotekach), przygotowaniu rolników i klientów do korzystania z tej bazy, analiz rynków oraz działań promocyjno informacyjnych. Przeprowadzone będą cykle szkoleń, opracowane analizy i ekspertyzy dotyczące ewidencji zasobów i potrzeb informacyjnych w obszarze rolnictwa i jego otoczenia, korzystania przez producentów rolnych i klientów z usług on-line. Inną formą promocji lokalnych produktów maja być targi zorganizowane na krakowskim Rynku Głównym oraz wydawnictwa lokalne. W celu skuteczniejszego i bardziej efektywnego działania oraz objęcia projektem jak najszerszej grupy odbiorców, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego ProKoPaRa nawiązało już współpracę z LGD Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa. Obszary, na których działają w/w LGD są bardzo podobne zarówno pod względem społecznym jak i gospodarczym. Oznacza to, że działania podejmowane przez te grupy na swoim obszarze mogą z powodzeniem być powielane na obszarze grupy sąsiedzkiej, a w szczególności działania mające charakter tzw. dobrych praktyk. Warte podkreślenia jest to, że mimo działania na tym samym rynku w zakresie produktów warzywniczych, partnerzy ci nie zamierzają ze sobą konkurować, wręcz przeciwnie - chca wymieniać doświadczenia i podejmować wspólne inicjatywy dotyczące promocji lokalnych produktów oraz razem podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Stowarzyszenie zamierza umożliwić swoim członkom podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie doświadczeń poprzez kontakt z partnerami zagranicznymi. Aktualna sytuacja producentów rolnych w Małopolsce jest podobna do tej, w jakiej znajdowali się rolnicy w Europie Zachodniej przed kilkunastu laty. Skorzystanie z ich doświadczeń pomoże naszym rolnikom uniknšć ich błędów oraz podpatrzeć i wykorzystać stosowane przez nich rozwiązania. Dotyczy to między innymi sprzedaży bezpośredniej, prawie nieznanej na naszym terenie. Walory związane zarówno ze środowiskiem przyrodniczym, jak i kulturowym obszaru objętego Pilotażwym Programem LEADER+ stanowią doskonałe atuty, które należy wykorzystać na rzecz promocji regionu. Bogate tradycje dziedzictwa kulturowego obszaru Płaskowyżu Proszowickiego są zagrożone bezpowrotnym zaprzepaszczeniem, zwłaszcza w sytuacji agresywnej ekspansji tzw. kultury masowej. Zagrożenie to dotyczy szczególnie ludzi młodych, podatnych na tego rodzaju wpływy. Na tym tle można jednak wskazać przykłady pielęgnowania i kultywowania tradycji. Inicjatywy te bez solidnego wsparcia finansowo-organizacyjnego skazane są często na niepowodzenie, stąd w ramach kolejnego tematu wiodącego obejmującego Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych" LGD zamierza podjąć szereg działań zmierzających do ożywienia i promocji życia kulturalnego na obszarze objętym swoją działalnością, poprzez np. szkolenia. Umowa na realizacje programu Rol-net-art czyli sztuka efektywnego gospodarowania na obszarach wiejskich poprzez edukację, informację i promocję. Więcej informacji o programie Leader+ na: www.fapa.com.pl


Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.