Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: / Aktualności

Ogłoszenie o naborze nr 5/2022


OGŁOSZENIE ws. NABORU WNIOSKÓW

NR 5/2022

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa”, działająca na terenie gmin: Proszowice, Koniusza, Pałecznica, Radziemice, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu:

Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych – nie wyższej niż

  • 63.63%  kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostki sektora finansów publicznych,
  • 100% kosztów kwalifikowalnych w pozostałych przypadkach

  

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 22-08-2022 r.  do 05-09-2022 r.

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia  na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” miejscowość: Koniusza 5 w godz. od 9.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku.      

Wnioski należy złożyć w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową,

- dokumenty w formie papierowej trwale ze sobą połączone (oprawione).

 

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny II Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru.

Cel szczegółowy 5. Poprawa oferty spędzania wolnego czasu w sferze kultury, sportu i -rekreacji.

Przedsięwzięcie 1.7 Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sportu, rekreacji i kultury.

Wskaźnik: Liczba operacji w zakresie nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury: sportu, rekreacji, kultury -  1 operacja

 

Warunki udzielenia wsparcia:

1.Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2. Zgodność zakresu tematycznego operacji z zakresem wskazanym w ogłoszeniu.

3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), w tym:

  • o dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty sektora publicznego oraz społecznego,
  • minimalna całkowita wartość operacji wyniesie nie mniej niż 50 000 zł.

4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

 

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.prokopara.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj.  15

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie  na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Koniusza 5 w godz. od 9.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 57 235 Euro (kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/Euro: 228 940,00 zł.)

Wysokość refundacji  na jedną operację wynosi nie więcej niż 63,63% w przypadku jednostek sektora finansów publicznych lub           

100% kosztów kwalifikowalnych w pozostałych przypadkach.

 

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  złożonym na obowiązującym formularzu wraz z załącznikami (w wersji papierowej oraz elektronicznej na  płycie CD/DVD w dwóch egzemplarzach).
  2. Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy.
  3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Uzasadnienie beneficjenta zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla operacji z zakresu działań pozostałych na obszarze objętym LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów wyboru operacji.

 

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 12 386 94 24 w godz. od 9.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku.

 

 

Formularze wniosków dostępne są stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3


Data publikacji: 08.08.2022

 


Strona główna

Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Usmiechnięta mała krakowianka jako link do filmu.

Aplikacja mobilna


Obraz ilustrujący aplikację mobilną.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.