Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności

Informacja dla Beneficjentów realizujących projekt


Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” przypomina Beneficjentom realizującym projekt o konieczności złożenia do Samorządu Województwa Małopolskiego  informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/po realizacji operacji, w terminie do końca kwartału, następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia dokonania płatności końcowej.

Do informacji należy załączyć następujące załączniki:

 

I.                    Dokumenty wymagane do załączenia do informacji dla beneficjentów realizujących operacje w ramach typów operacji rozwój działalności gospodarczej oraz projekty inne:

·       Umowy o pracę wraz z zakresami czynności i aneksami

·       ZUS DRA, RCA, RSA łącznie z potwierdzeniem złożenia w ZUS.

·       Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS lub przelewy do ZUS.

 

W przypadku Beneficjentów, którzy muszą spełnić warunek wykonania 30 % biznesplanu - wówczas Beneficjent powinien złożyć dokumenty pozwalające na weryfikację 30% wykonania Biznesplanu, tj. faktury, rachunki. Dodatkowo należy wykonać zestawienie tabelaryczne z podziałem na pozycje z tabeli 3.2. i wskazać z której faktury wartość była brana pod uwagę.

 

Powyższe dokumenty należy złożyć za okres 12 miesięcy następujących od dnia dokonania płatności końcowej. Przykład: Wypłata płatności końcowej 05.05.2020r dokumenty od 01.06.2020r. do 31.05.2021r.            

II.                  Dokumenty wymagane do załączenia do informacji dla beneficjentów realizujących operacje w ramach podejmowania działalności gospodarczej:

·       Zaświadczenie o zgłoszeniu i okresach podlegania ubezpieczeniom społecznym – US-7 wraz z informacją o niezaleganiu w opłacaniu składek lub ZUS DRA, RCA, RSA wraz z potwierdzeniami zapłaty do ZUS.

Jeżeli w ramach operacji Beneficjent zatrudnił pracownika to powinien złożyć:

·       Umowy o pracę wraz z zakresami czynności i aneksami

·       ZUS DRA, RCA, RSA łącznie z potwierdzeniem złożenia w ZUS.

·      Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS lub przelewy do ZUS

Przedmiotowe dokumenty należy złożyć za okres od dnia podjęcia działalności gospodarczej do dnia złożenia Informacji Monitorującej.

W przypadku braku złożenia informacji monitorującej w terminie, Samorząd Województwa Małopolskiego wezwie beneficjenta do jej przedłożenia. Jeśli beneficjent pomimo dwukrotnego wezwania nie przedłoży w SWM przedmiotowej informacji następuję wypowiedzenie umowy i windykacja otrzymanych przez Niego środków.

 

Data publikacji: 14.07.2022

 


Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.