Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności

Ogłoszenie o naborze nr 1/2021


 

 

OGŁOSZENIE ws. NABORU WNIOSKÓW

NR 1/2021

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa”, działająca na terenie gmin: Proszowice, Koniusza, Pałecznica, Radziemice, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu:

rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 przez:

wspieranie rozwoju istniejących  przedsiębiorstw

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji – do 70% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej  niż 200 000 zł.

  

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 13-01-2021 r. do 26-01-2021 r.

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia  na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” miejscowość: Koniusza 5 w godz. od 9.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku.      

Wnioski należy złożyć w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową,

- dokumenty w formie papierowej trwale ze sobą połączone (oprawione).

 

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny I Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Cel szczegółowy 1. Rozwój postaw przedsiębiorczych i wzrost samozatrudnienia.

Przedsięwzięcie 1.1 Wspieranie rozwoju istniejących przedsiębiorstw

Wskaźnik: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa ukierunkowanych na innowacje

 

Warunki udzielenia wsparcia:

1.Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2. Zgodność zakresu tematycznego operacji z zakresem wskazanym w ogłoszeniu.

3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym:

 • o dofinansowanie będą mogły się ubiegać podmioty wykonujące działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
  o swobodzie działalności gospodarczej oraz mające swoją siedzibę na obszarze objętym LSR minimum od 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku i nie prowadzą działalności związanej z rolnictwem,
 • dofinansowanie będzie udzielone na zasadzie refundacji,
 • realizacja projektu zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy
  w przeliczeniu na pełne etaty,
 • realizacja projektu zakłada utrzymanie utworzonego miejsca pracy przez co najmniej
  3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,
 • podmiot ubiegający się o wsparcie nie otrzymał dofinansowania na utworzenie działalności gospodarczej, lub upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania tej pomocy, lub też kwota przyznanej pomocy nie przekroczyła 25 tys. zł,
 • podmiot ubiegający się o wsparcie nie otrzymał dofinansowania na utworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego, lub też kwota przyznanej pomocy nie przekroczyła 25 tys. zł.

4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

 

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.prokopara.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj.  15

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie  na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Koniusza 5 w godz. od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 200 000 zł.

Wysokość refundacji  na jedną operację wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych jednak nie więcej niż 200 000 zł.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami (w wersji papierowej 2 egzemplarze i w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD).
 2. Biznesplan wraz z załącznikami
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Uzasadnienie beneficjenta zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla operacji z zakresu wspierania rozwoju istniejących przedsiębiorstw na obszarze objętym LSR realizowanych przez inne podmioty niż LGD wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów wyboru operacji.

 

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 12 386 94 24 w godz. od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

 

 

 

Formularze wniosków dostępne są stronie internetowej http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.htmlData publikacji: 30.12.2020


Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.