Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: / Aktualności

Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 4/2018


OGŁOSZENIE ws. NABORU WNIOSKÓW

NR 4/2018

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa”, działająca na terenie gmin: Proszowice, Koniusza, Pałecznica, Radziemice, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu:

Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji –  nie wyższej niż

63,63%  w przypadku jednostek sektora finansów publicznych lub

 • 100% w przypadku NGO lub
 • 70% w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

  

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 30-04-2018r.  do 14-05-2018r.

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia  na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” miejscowość: Koniusza 5 w godz. od 9.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku.      

Wnioski należy złożyć w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową,

- dokumenty w formie papierowej trwale ze sobą połączone (oprawione).

 

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 1.5 Organizacja działań edukacyjnych podnoszących wiedzę z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Wskaźnik produktu: Liczba działań edukacyjnych podnoszących wiedzę z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Warunki udzielenia wsparcia:

1.Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2. Zgodność zakresu tematycznego operacji z zakresem wskazanym w ogłoszeniu.

 • 3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym:
 •  spełnienie warunku posiadania statusu podmiotu sektora publicznego lub społecznego ( NGO) lub podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • operacja zakłada realizację minimum 5 działań edukacyjnych,
 • działania edukacyjne będą dotyczyć tematów z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
 • działania edukacyjne mogą przybierać formę: szkolenia, warsztatu, konferencji, seminaria, wizyty studyjnej krajowej lub zagranicznej,
 • minimalna całkowita wartość operacji wyniesie nie mniej niż 50 000 zł,

4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

 

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.prokopara.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj.  15

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie  na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Koniusza 5 w godz. od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 50 000 zł.

Wysokość refundacji  na jedną operację wynosi nie więcej niż  63,63%  w przypadku jednostek sektora finansów publicznych lub   

100% w przypadku NGO lub

 70% w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  złożonym na obowiązującym formularzu wraz z załącznikami (w wersji papierowej oraz elektronicznej na  płycie CD/DVD w dwóch egzemplarzach).
 2. Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy.
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Uzasadnienie beneficjenta zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla  operacji z zakresu działań pozostałych na obszarze objętym LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów wyboru operacji.

 

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 12 386 94 24 w godz. od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

 

 

 

Formularze wniosków dostępne są stronie internetowej http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html.

 

Data publikacji: 16.04.2018
 


Strona główna

Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Usmiechnięta mała krakowianka jako link do filmu.

Aplikacja mobilna


Obraz ilustrujący aplikację mobilną.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.