Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: / Aktualności

Planowane nabory - Przedsięwzięcie 1.4 Szkolenia dla 3 sektorów LGD


Szanowni Państwo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” informuje, iż  w miesiącu kwietniu 2018 roku planowane jest ogłoszenie naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, przedsięwzięcie 1.4 Szkolenia dla 3 sektorów LGD. Informacja o terminie naboru wniosków zostanie zamieszczona minimum 14 dni przed rozpoczęciem naboru na stronie internetowej stowarzyszenia „ProKoPaRa”: www.prokopara.pl.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 72 000 zł. Dofinansowanie  na przedsięwzięcia z zakresu szkoleń dla 3 sektorów LGD  będzie udzielane w formie refundacji. Refundacja udzielana będzie w wysokości nie wyższej niż

63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych lub

100% w przypadku NGO lub

 70% w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

 Ogólne warunki ubiegania się o wsparcie:

O dofinansowanie będą mogły się ubiegać jednostki sektora finansów publicznych, NGO oraz podmioty wykonujące działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

 Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy musi posiadać  nadany numer ewidencyjny          w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności .

Maksymalny poziom wsparcia wyniesie nie więcej niż 72 000 zł., minimalna całkowita wartość operacji wyniesie nie mniej niż 50 000 zł oraz operacja musi zakładać realizację minimum 7 szkoleń.

 

Wniosek o otrzymanie wsparcia finansowego podlegał będzie ocenie formalnej i merytorycznej oraz musi wpisywać się w cele i przedsięwzięcia Strategii Rozwoju Lokalnego czyli musi być zgodny z założeniami LSR. Rada Stowarzyszenia „ ProKoPaRa”, składająca się z 15 osób będzie weryfikować zgodność operacji z LSR oraz spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na konsultacje indywidualne do Biura Stowarzyszenia codziennie w godzinach 800-1400 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną lub mailową.

 

 

Data publikacji: 29.03.2018


Strona główna

Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Usmiechnięta mała krakowianka jako link do filmu.

Aplikacja mobilna


Obraz ilustrujący aplikację mobilną.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.