Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - specjalista ds. promocji i aktywizacji społecznej


Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy.
Nazwa stanowiska pracy:  Specjalista ds. promocji i aktywizacji społecznej
Wymiar czasu pracy:  1 etat

1.Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie – minimum, wyższe – preferowane,
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata stażu w pracy biurowej,
 • obywatelstwo polskie;
 • posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania,
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office: Word, Excel, PowerPoint),
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i zaangażowanie,
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów,
 • wysoka kultura osobista,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 • niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 • doświadczenie w realizacji zadań informacyjnych i promocyjnych;
 • bardzo dobra znajomość środowiska lokalnego;
 • posiadanie kontaktów z lokalnymi liderami, instytucjami i potencjalnymi odbiorcami usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej;
 • uczestnictwo w co najmniej 1 projekcie związanym z problematyką ekonomii społecznej;
 • doświadczenie w realizacji zadań związanych z promocją w szczególności w tematyce związanej z ekonomią społeczną, w tym zadań mających na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • dobra znajomość regulacji prawnych w zakresie:

A. Ustawy o stowarzyszeniach

B. Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego

C. Ustawy o ochronie danych osobowych


2. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z obsługą klienta,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność prowadzenia szkoleń, zebrań,
 • dyspozycyjność,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym,

   

       3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • udział w wydarzeniach promocyjnych i informacyjnych w ramach PROW 2014-2020,
 • czynności związane z prawidłową realizacją zadań w ramach aktywizacji społeczeństwa,
 • organizowanie szkoleń, konferencji i innych imprez zaplanowanych przez LGD,
 • udzielanie informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem Internetu,
 • przygotowywanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji LGD,
 • koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR,
 • inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną i międzynarodową,
 • inne zadania zlecone przez Prezesa.

 

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów).
d) kwestionariusz osobowy
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
f) oświadczenie o niekaralności.
g) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na w/w stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, Koniusza 5, 32-104 Koniusza z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista ds. promocji i aktywizacji społecznej " w terminie do dnia 22 maja 2017r.

Nie dopuszcza się składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną jak i drogą pocztową.

Aplikacje, które wpłyną do Stowarzyszenia po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacje o wynikach naboru będą umieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.prokopara.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Stowarzyszenia w Koniuszy, Koniusza 5, 32-104 Koniusza.

Do dalszego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni tylko kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV / z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej / powinny być opatrzone klauzulą: " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie prac)' dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29sierpnia 19971'. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101. poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223. poz. 1458 z pćźn.zm)

Data publikacji: 15.05.2017


Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.