Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności

Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 2/2017 - rozwijanie działalności gospodarczej ukierunkowanej na innowacje


 

OGŁOSZENIE ws. NABORU WNIOSKÓW

NR 2/2017

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa”, działająca na terenie gmin: Proszowice, Koniusza, Pałecznica, Radziemice, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu:

rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 przez:

wspieranie rozwoju istniejących przedsiębiorstw,

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji – do 70% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej  niż 200 000 zł.

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 23-05-2017r.  do 05-06-2017r.

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia  na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” miejscowość: Koniusza 5 w godz. od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.      

Wnioski należy złożyć w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową,

- dokumenty w formie papierowej trwale ze sobą połączone (oprawione)

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 1.1 Wspieranie rozwoju istniejących przedsiębiorstw

Wskaźnik : Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa ukierunkowanych na innowacje.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

1.Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym spełnienie warunku posiadania siedziby prowadzonej działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR minimum od 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.prokopara.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj.  15

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie  na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Koniusza 5 w godz.

od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 400 000 zł.

Wysokość refundacji  na jedną operację wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej  niż 200 000 zł.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami (w wersji papierowej 2 egzemplarze i w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD).
  2. Biznesplan wraz z załącznikami.
  3. Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy.
  4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Uzasadnienie beneficjenta zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla operacji z zakresu wspierania rozwoju istniejących przedsiębiorstw na obszarze objętym LSR realizowanych przez inne podmioty niż LGD wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów wyboru operacji.

 

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 12 386 94 24 w godz. od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

 

Data publikacji: 08.05.2017


Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.