Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności

Rozwój rynku zbytu i przetwórstwa rolno - spożywczego - planowane nabory


Znalezione obrazy dla zapytania dotacje  przetwórstwa rolno- spozywczego

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” informuje, iż  miesiącu maju 2017 roku planowane jest ogłoszenie naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, przedsięwzięcie 1.3 Rozwój rynku zbytu i przetwórstwa rolno - spożywczego. Informacja o terminie naboru wniosków zostanie zamieszczona minimum 14 dni przed rozpoczęciem naboru na stronie internetowej stowarzyszenia „ProKoPaRa”: www.prokopara.pl.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 150 000 zł. Dofinansowanie  na rozwój rynku zbytu i przetwórstwa rolno - spożywczego  będzie udzielane w formie refundacji. Refundacja udzielana będzie w wysokości  150 000 zł jednak nie wyższej niż 70% kosztów kwalifikowalnych.

 

 Ogólne warunki ubiegania się o wsparcie:

O dofinansowanie będą mogły się ubiegać podmioty wykonujące działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz mające swoją siedzibę na obszarze objętym LSR minimum od 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku  i zamierzają rozpocząć działalność w zakresie przetwórstwa lokalnych produktów.

 

Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo.

 

Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy posiada nadany numer ewidencyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności .

 

 Realizacja projektu zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty oraz utrzymanie utworzonego miejsca pracy przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

 

Podmiot ubiegający się o wsparcie nie otrzymał dofinansowania na utworzenie działalności gospodarczej, lub upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania tej pomocy, lub też kwota przyznanej pomocy nie przekroczyła 25 tys. zł.

 

Podmiot ubiegający się o wsparcie nie otrzymał dofinansowania na utworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego, lub też kwota przyznanej pomocy nie przekroczyła 25 tys. zł.

 

Dodatkowo premiowane będą projekty, w których mamy do czynienia z:

  • zastosowaniem pomysłów i rozwiązań znanych gdzie indziej, jednak mających nowatorski charakter na danym terenie,
  • stosowaniem pomysłów i rozwiązań gdzie indziej nieznanych,
  • nowatorskimi zastosowaniami lokalnych zasobów,
  • rozwojem nowych rodzajów produkcji lub usług,
  • nowymi sposobami zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju.

 

Wniosek o otrzymanie wsparcia finansowego podlegał będzie ocenie formalnej i merytorycznej oraz musi wpisywać się w cele i przedsięwzięcia Strategii Rozwoju Lokalnego czyli musi być zgodny z założeniami LSR. Rada Stowarzyszenia „ ProKoPaRa”, składająca się z 15 osób będzie weryfikować zgodność operacji z LSR oraz spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na konsultacje indywidualne do Biura Stowarzyszenia codziennie w godzinach 800-1400

 

Data publikacji: 29.04.2017


Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.