Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności

Bony na Innowacje dla małopolskich przedsiębiorców


BONY NA INNOWACJE DLA MAŁOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

NOWA MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DOFINANSOWANIA DLA FIRMY

W ramach Poddziałania 1.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, w II/III kwartale 2017 r. Urząd Marszałkowski w Małopolsce przewiduje przeprowadzenie konkursu na tzw. Bony na Innowacje, tj. dofinansowanie wprowadzania innowacyjnych produktów i usług w małopolskich przedsiębiorstwach.

Nabór wniosków będzie trwać co najmniej 3 miesiące, a odbywać się będzie w etapach miesięcznych. Rozstrzygnięcia dotyczące dofinansowania planowane są w okresie do 2 miesięcy po zakończeniu danego etapu.

Bony na Innowacje to pomoc komplementarna w stosunku do wsparcia przedsiębiorców z PROW. Należy jednak pamiętać, aby nie ubiegać się o dofinansowanie dla tych samych kosztów kwalifikowalnych dla danego projektu z obu programów, czyli PROW i RPO WM (Bony na Innowacje).

Nabór będzie ogłoszony na stronie www.rpo.malopolska.pl

Kto może składać wnioski:

Dofinansowanie przeznaczone jest dla przedsiębiorców z sektora MŚP (w tym mikroprzedsiębiorstw) zarejestrowanych na terytorium RP oraz prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych (KRS, CEIDG).

Pula dofinansowania:

Przewidywana łączna kwota na dofinansowanie projektów w ramach planowanego naboru to ponad 16 mln zł.

Maksymalne wydatki kwalifikowalne:

 • dla małego bonu na innowację - 50 000 zł,
 • dla dużego bonu na innowację - 100 000 zł.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

 • 90% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz pierwszy;
 • 80% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi;
 • 70% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz trzeci i kolejny.

Pomoc stanowi refundację poniesionych wydatków. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis (limit pomocy de minimis to 200 tys. Euro w ciągu danego roku podatkowego i 2 poprzednich lat podatkowych).

Na co można uzyskać wsparcie finansowe:

Wsparcie będzie można uzyskać wyłącznie na zakup:

1.    Usług badawczo-rozwojowych, które obejmują:

 1. usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych;
 2. usługi w zakresie wzornictwa.

2.    Usług proinnowacyjnych kwalifikowanych w ramach małego bonu na innowacje lub jako element dużego bonu na innowacje – wyłącznie jako część szerszego projektu obejmującego usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, bądź usługi w zakresie wzornictwa obejmujące:  

 1. usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych;
 2. usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab);
 3. usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań;
 4. usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym.

Kto może być wykonawcą zakupionych usług:

 • Jednostki naukowe (wydziały uczelni wyższych), posiadające kategorię naukową A+, A lub B
 • Przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego z siedzibą w RP
 • Niezależne jednostki, stanowiące akredytowane laboratorium lub notyfikowane laboratorium
 • Centra transferu technologii
 • Spółki celowe w rozumieniu Ustawy z 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
 • Podmioty uprawnione do świadczenia usług proinnowacyjnych
 • Instytucje otoczenia biznesu (IOB), posiadające status akredytowanych ośrodków innowacji
 • Konsorcja podmiotów uprawnionych do świadczenia poszczególnych typów usług.

Instytucjonalne wsparcie dla przedsiębiorców przy ubieganiu się o Bon na Innowacje:

Celem pomocy małopolskim przedsiębiorcom, Urząd Marszałkowski utworzył Centrum Inteligentnych Systemów Innowacyjnych (Centrum ISI) przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Centrum ISI, jako partner Urzędu Marszałkowskiego, udziela nieodpłatnego wsparcia przedsiębiorcom w zdefiniowaniu projektu, przeprowadzeniu dla niego audytu innowacyjności, znalezieniu właściwego wykonawcy, przygotowaniu wniosku o uzyskanie Bonu na Innowacje, przygotowaniu audytu rynku itp. Specjalizujemy się zwłaszcza w projektach z zakresu informatyki, elektroniki, elektrotechniki, energetyki. Wsparcie ze strony Centrum ISI ma charakter pomocy de minimis.

Kontakt: Roma Toft, toft@agh.edu.pl, tel. 12 617 44 53, www.isi.agh.edu.pl, Al. Mickiewicza 30, bud. C2, pok. 426.

 


Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.