Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności

Ogłoszenie o naborze nr 6/2022


OGŁOSZENIE ws. NABORU WNIOSKÓW

NR 6/2022

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa”, działająca na terenie gmin: Proszowice, Koniusza, Pałecznica, Radziemice, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu:

rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 przez:

podejmowanie działalności gospodarczej,

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej będzie udzielane w wysokości 65 000 zł.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 16-12-2022 r. do 30-12-2022 r.

 

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia  na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” miejscowość: Koniusza 5 w godz. od 9.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku.     

Wnioski należy złożyć w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową,

- dokumenty w formie papierowej trwale ze sobą połączone (oprawione).

 

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny I Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Cel szczegółowy 1. Rozwój postaw przedsiębiorczych i wzrost samozatrudnienia.

Przedsięwzięcie 1.2 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 2 operacje.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2. Zgodność zakresu tematycznego operacji z zakresem wskazanym w ogłoszeniu.

3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym:

 • o dofinansowanie może się ubiegać podmiot, który nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba, że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
 • w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • o dofinansowanie może ubiegać się podmiot, któremu dotychczas nie została przyznana pomoc na operacje w tym zakresie,
 • podmiot ubiegający się o wsparcie zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, daje to pewność osiągnięcia zakładanego wskaźnika powstania nowego podmiotu,
 • maksymalna kwota operacji może wynosić 100 000 zł,
 • dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej będzie udzielane
  w wysokości 65 000 zł.

4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

 

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.prokopara.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 15

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie  na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Koniusza 5 w godz. od 9.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 33 439 Euro(kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/Euro: 133 756 zł.)

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej będzie udzielane w wysokości 65 000 zł.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 złożonym na obowiązującym formularzu wraz z załącznikami (w wersji papierowej oraz elektronicznej na  płycie CD/DVD w dwóch egzemplarzach).
 2. Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy.
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Uzasadnienie beneficjenta zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla operacji z zakresu podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR realizowanych przez inne podmioty niż LGD wraz
  z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów wyboru operacji. 

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 12 386 94 24 w godz. od 9.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku.

 

 

 

Formularze wniosków dostępne są stronie internetowej https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3Data publikacji: 02.12.2022

 


Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.