Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności

Planowane nabory - przedsięwzięcie 1.10 Organizacja i udział w wydarzeniach lokalnych i zewnętrznych o charakterze promocyjnym


Szanowni Państwo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” informuje, iż  w miesiącu kwietniu 2018 roku planowane jest ogłoszenie naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, przedsięwzięcie 1.10 Organizacja i udział w wydarzeniach lokalnych i zewnętrznych o charakterze promocyjnym. Informacja o terminie naboru wniosków zostanie zamieszczona minimum 14 dni przed rozpoczęciem naboru na stronie internetowej stowarzyszenia „ProKoPaRa”: www.prokopara.pl.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 100 000 zł. Dofinansowanie  na przedsięwzięcia z zakresu organizacji i udziału w wydarzeniach lokalnych i zewnętrznych o charakterze promocyjnym  będzie udzielane w formie refundacji. Refundacja udzielana będzie w wysokości nie wyższej niż

63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych lub

100% w przypadku NGO lub

 70% w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

 Ogólne warunki ubiegania się o wsparcie:

O dofinansowanie będą mogły się ubiegać jednostki sektora finansów publicznych, NGO oraz podmioty wykonujące działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

 Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy musi posiadać  nadany numer ewidencyjny          w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności .

Maksymalny poziom wsparcia wyniesie nie więcej niż 100 000 zł., minimalna całkowita wartość operacji wyniesie nie mniej niż 50 000 zł oraz operacja musi zakładać realizację minimum 10 wydarzeń.

Kluczowe cele przedsięwzięcia:

  • promocja obszaru LGD,
  • promocja lokalnych produktów opracowanych przez mieszkańców obszaru LGD,
  • integracja i aktywizacja ludności zamieszkującej obszar LGD,

 

Wniosek o otrzymanie wsparcia finansowego podlegał będzie ocenie formalnej i merytorycznej oraz musi wpisywać się w cele i przedsięwzięcia Strategii Rozwoju Lokalnego czyli musi być zgodny z założeniami LSR. Rada Stowarzyszenia „ ProKoPaRa”, składająca się z 15 osób będzie weryfikować zgodność operacji z LSR oraz spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na konsultacje indywidualne do Biura Stowarzyszenia codziennie w godzinach 800-1400 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną lub mailową.

 

Data publikacji: 29.03.2018


Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.