Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności

Planowane nabory- Przedsięwzięcia z zakresu renowacji obiektów o dużym znaczeniu dla zachowania dziedzictwa lokalnego


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” informuje, iż na przełomie miesiąca stycznia / lutego 2018 roku planowane jest ogłoszenie naboru wniosków w  ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, przedsięwzięcie 1.9 Renowacja obiektów o dużym znaczeniu dla zachowania dziedzictwa lokalnego. Informacja o terminie naboru wniosków zostanie zamieszczona minimum 14 dni przed rozpoczęciem naboru na stronie internetowej stowarzyszenia „ProKoPaRa”: www.prokopara.pl.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 298 000 zł. Dofinansowanie  na przedsięwzięcia z zakresu Renowacji obiektów o dużym znaczeniu dla zachowania dziedzictwa lokalnego  udzielane będzie w formie refundacji. Refundacja udzielana będzie w wysokości nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku Jednostek Sektora Finansów Publicznych, do 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych podmiotów.

Ogólne warunki ubiegania się o wsparcie:

- Obiekt musi być wpisany do rejestru zabytków . Pomoc na realizację operacji w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego może być przyznana, jeżeli operacja służyć będzie zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej.

 - O dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki sektora finansów publicznych, NGO oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

 - Maksymalny poziom refundacji wyniesie nie więcej niż 100 000 zł.

Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy musi posiadać  nadany numer ewidencyjny          w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności .

 Kluczowe cele:

 - renowacja zabytków znajdujących się na obszarze LGD,

 - poprawa walorów estetycznych obszaru LGD,

 - zabezpieczenie zabytkowych obiektów przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych,

 

Wniosek o otrzymanie wsparcia finansowego podlegał będzie ocenie formalnej i merytorycznej oraz musi wpisywać się w cele i przedsięwzięcia Strategii Rozwoju Lokalnego czyli musi być zgodny z założeniami LSR. Rada Stowarzyszenia „ ProKoPaRa”, składająca się z 15 osób będzie weryfikować zgodność operacji z LSR oraz spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na konsultacje indywidualne do Biura Stowarzyszenia codziennie w godzinach 800-1400 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną lub mailową.

 

Data publikacji: 12.01.2018


Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.